Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød, Tlf.: 35104762
Planer og rapporter

Der aftales hvert år er sæt af succeskriterier for Krudthus’s samlede udvikling.

I Titibo-gruppen har vi valgt at definere enkle, overordnede succeskriterier, som vi vil sigte imod i løbet af året. Vi ønsker ikke at definere konkrete planer, som skal gælde for en lang periode, da vi oplever at både de interne behov, vores mulige metoder samt de eksterne kontekster hele tiden ændrer sig. Det er vigtigt hele tiden at kunne tage udgangspunkt i børnenes behov og inddrage både medarbejdernes og forældrenes ideer, og det gøre bedst i en rullende proces. I det nedenstående er derfor skitseret ’plan-elementer’, so altså sagtens kan ændre sig i løbet af året – uden at vi taber det overordnede mål af sigte.

Vi følger i ledelsen op på, hvordan der arbejdes hen mod målene ca. hver 2. måned, og diskuterer samtidig om planelementerne fortsat er relevante eller skal justeres. Når året er gået evalueres succeskriterierne med personalegruppen: Har vi nået vores mål? Hvad har vi arbejdet med, som har ført frem til resultaterne? Hvad har det betydet for børnene? Hvad har vi voksne lært undervej?

Succeskriterier 2017


Børn og pædagogik

•       Fokus på leg og børnefællesskaber og venskaber.

Vi interviewer børnene om hvem der er venner med til et venogram.

Flere iagttagelser af hvad det er børnene leger og hvordan.

Iagttagelser af hvordan et barns hele dag forløber.


•       Alle børn er en del af et fællesskab.

Børnene indgår i gensidige lige relationer og har mindst en kammerat.

Alle er valgt til af andre i venogrammet.

Alle forældre oplever deres børn trives.

Børnene kan selv læse mindre konflikter selv.


•       Bæredygtighed og det grønne flag.

Børnene agerer bæredygtigt i hverdagen.

De ældste børn har en begyndende forståelse for hvorfor vi skal agerer bæredygtigt.

Vi har i løbet af året haft tema om bæredygtighed.


•       Science og skovmatematik

Et forløb hvor børnene har haft mulighed for at fordybe sig i et naturfænomen og eksperimentere  og undersøge fænomenet.


Forældre

•       Dialogiske samtaler fuldt implementere og evalueret. Fokuspunkter fra forældresamtalerne skal indarbejdes i hverdagen.

Grupperinger i fælles temaer så ikke drukner i alt for mange fokuspunkter. 


•       Forældretilfredshedsundersøgelse høj


Medarbejdere


•       feedback en integreret del af hverdagen

Det kunne være godt, hvis vi oftere kunne slutte aktiviteter af med den lille feedback: (I see, I think, I wander). Næste trin er at medarbejderne selv efterspørger feedback i hverdagen og med hinanden fra situationer man har været fælles om. Og hvor man kan reflektere over det der lykkes i hverdagen.


•       Medarbejderne kan arbejde mere med science

Når vi arbejder med naturvidenskabelige spørgsmål i børnehøjde – dvs børnene skal selv lave undersøgelser/finde svar på deres spørgsmål (voksne der går ved siden af eller bagved). Vi hjælper børnene med at finde svar på de spørgsmål, børnene er optaget af (forforståelse). Temaer over længere tid.


•       Skovmatematik.

At få et sprog /begrebsforståelse.Institutionen

–         Styr på lugtgener fra muldtoiletter

–         bålhus

–         erfaringer fra børns lege og fællesskaber indarbejdes i læreplanen

 

Når året er gået udarbejdes en Årsrapport. Læs årsrapporten for 2016 her..

Forældretilfredsheden bliver undersøgt en gang om året, I 2017 var den på hele 9,6, det er flot :-)
Rapporten kan ses her. 1000 tak for jeres besvarelser.Vi har haft pædagogisk tilsyn i oktober 2017 fra Allerød kommune. I rapporten står bl.a.:

’’Børnehaven opleves fortsat som et velfungerende dagtilbud, som indbygger den faglige refleksion over den pædagogiske praksis og om det enkelte barns læring, udvikling og trivsel i deres pædagogiske arbejde.

Der opleves stor entusiasme i forhold til at arbejde i en skovbørnehave og et relevant fokus på børnene, deres behov, interesser, trivsel og udvikling.’’ Læs tilsynsrapporten her.


Vi har haft pædagogisk tilsyn i oktober 2017 fra Fredensborg kommune. I rapporten står bl.a.:

’Jeg ser, hvordan personalet inddrager alle børn i de forskellige aktiviteter, ud fra det enkeltes barn formåen. Jeg oplever personaler som går i øjenhøjde og dialog med børnene. Hvilket er et godt udgangspunkt for at være gode rollemodeller for børnene...’

’...personalet formår at inddrage bevægelse og idræt som et pædagogisk læringsindhold ud fra en legende tilgang.’

’Der arbejdes systematisk og fokuseret med sprog i institutionen. Der arbejdes eksempelvis med rim og remser, dialogisk læsning og understøttende aktiviteter i forhold til arbejdet med sproget.’

’Den voksne kommer hen og understøtter legen, og alle de overgange og aktiviteter jeg overværer forløber i et højt pædagogisk niveau med afsæt i børnegruppens udviklingsniveau.’ Læs tilsynsrapporten her.
Vi har haft hygiejnekontrol i oktober 2015 fra Fredensborg kommune.